W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Niektóre treści nietekstowe (zdjęcia, grafiki) nie posiadają lub posiadają zbyt krótkie opisy alternatywne.
 2. Skany niektórych dokumentów są niedostępne cyfrowo dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 3. Pewne informacje, ich struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawionymi w treści nie mogą być odczytane przez program komputerowy lub nie są dostępne w postaci tekstu.
 4. Na podstronach znajdują się tabele, które mają za zadanie formatować tekst a nie przedstawiać dane tabelaryczne oraz bez znaczników <caption> i <th>.
 5. Kolejność wyświetlania informacji nie jest zgodna z kolejnością kodu wynikowego HTML.
 6. W niektórych miejscach wykorzystanie jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji czy też wyróżniania elementów wizualnych.
 7. Pewne dane czy grafiki tekstowe nie spełniają minimalnego kontrastu w stosunku do tła komórki dla regularnej wielkości tekstu.
 8. Powiększanie czcionki wbudowane w przeglądarki całego serwisu jest blokowane, funkcja ta powiększa tylko treść artykułu.
 9. Podczas dopasowania treści do ekranu następuje utrata treści przy rozdzielczości 320px.
 10. Odnośnie odstępów w tekście, w treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu, następuje utrata czytelności linków w menu narzędziowym.
 11. Komunikat o plikach cookies (ciasteczkach) powinien być możliwy do zamknięcia w pierwszej kolejności po wejściu na stronę. Obecnie można go zamknąć po przejściu przez całą strukturę strony głównej.
 12. Tabindex jest używany w komponencie nieinteraktywnym w sposób, który ustawia go w kolejności tabulacji, a tylko aktywny element powinien znajdować się w kolejności tabulacji.
 13. W wersji mobilnej (szerokość 320px) menu jest niedostępne z klawiatury dołączonej do urządzenia mobilnego.
 14. Miejscami występują linki bez osadzenia ich na treści opisującej zawartość.
 15. Dublowanie nagłówków.
 16. Brak komunikatu o błędzie po wpisaniu daty według schematu DD-MM-RRRR (odwrotnego od założonego przez projektanta)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Hanzlik. Kontakt: jhanzlik@mznjastrzebie.pl, tel. 32 47 52 597 wew. 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju odpowiada Jarosław Hanzlik, jhanzlik@mznjastrzebie.pl, tel.32 47 52 597 wew. 34.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Miejskim Zarządem Nieruchomości (MZN) za pośrednictwem: poczty elektronicznej info@mzn.jastrzebie.pl, jhanzlik@mzn.jastrzebie.pl, tel: 32 4787000, fax: 32 4762952 oraz osobiście w sekretariacie MZN.

Działalność Miejskiego Zarządu Nieruchomości prowadzona jest w dwóch obiektach:

 • budynek siedziby MZN – ul. 1 Maja 55
 • budynek obsługi technicznej – ul. Dworcowa 17

Budynek przy ul. 1 Maja 55:

Budynek ma dwie kondygnacje i znajduje się bezpośrednio przy drodze głównej, wzdłuż której usytuowane są miejsca parkingowe. Dojście do budynku możliwe jest bezpośrednio z poziomu parteru. Dodatkowe miejsca parkingowe zlokalizowane są z tyłu budynku, na parkingu wewnętrznym gdzie znajduje się także jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, oznakowane znakiem poziomym i pionowym. Teren jest oświetlony.

Do budynku przy ul. 1 Maja 55 prowadzi 1 wejście bezprogowe z poziomu chodnika, z drzwiami przeszklonymi. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek oddzielony od korytarza parteru i klatki schodowej przeszkloną ścianką z drzwiami dwuskrzydłowymi. W przedsionku zamontowana jest tablica informacyjna, dostępne są podstawowe materiały informacyjne i druki oraz jest miejsce dezynfekcji rąk. Dodatkowe stanowisko obsługi znajduje na poziomie parteru przed wejściem na klatkę schodową, po lewej stronie, za drzwiami przedsionka.

Na pierwszym piętrze budynku znajduje się sekretariat. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na poziomie parteru, przy dodatkowym stanowisku obsługi. Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

W strefie wejścia wewnątrz budynku brak tablic informujących o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy (pismo Braille’a) lub głosowy (infomat, infokiosk). Brak dostępu dla osób na wózkach do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę lub platformę, nie posiada również schodołazu. W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń do obsługi osób słabosłyszących (np. pętla indukcyjna). Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych oraz ogólnodostępnej.

Budynek przy ul. Dworcowej 17E:

Budynek ma dwie kondygnacje i umiejscowiony jest w oddaleniu ok. 50 m od drogi publicznej. Na terenie znajdują się miejsca parkingowe. Dojście do budynku możliwe jest bezpośrednio z poziomu parkingu. Na parkingu wewnętrznym znajduje się także jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, oznakowane znakiem poziomym i pionowym.

Obsługa odbywa się na parterze budynku przy drzwiach wejściowych lub w wyznaczonych pomieszczeniach. Brak dostępu dla osób na wózkach do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i piętrze budynku.

Do budynku przy ul. Dworcowej 17 prowadzi 1 wejście bezprogowe z drzwiami przeszklonymi. Do obiektu wchodzi się po dwóch stopniach, brak podjazdu. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek z miejscem dezynfekcji rąk. Na ścianie zawieszony jest rzut parteru i piętra budynku. Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

W strefie wejścia wewnątrz budynku brak tablic informujących o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy (pismo Braille’a) lub głosowy. Budynek nie jest wyposażony w windę lub platformę, nie posiada również schodołazu. Brak w budynku nie ma zainstalowanych urządzeń do obsługi osób słabosłyszących (np. pętla indukcyjna). Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych oraz ogólnodostępnej.

Dodatkowe informacje

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2022-03-30